ҚР ҰҒА Баяндамалары

 • Шукиргалиев Б.Т., Панамарев T.П., Наурзбаева А.Ж., Қаламбай М.Т., Берцик П.П., Юст A., Шпурцем Р., Макуков M.A., Вильковиский Э.Я., Омаров Ч.T.

Аккрециялық газды диск пішінінің аккрецияланушы жұлдыздардың орбиталық сипаттамасына əсері      5-13

 • Жантаев Ж.Ш., Куратов К.С., Сейтимбетов А.М., Майлыбаев А.Т., Алимгазинова Н.Ш., Манапбаева А.Б., Куратова А.К., Изтлеуов Н.Т.

Екі матрицалы фотометрдің басқару жүйесі      14-19

 • Буртебаев Н., Керимкулов Ж.К., Мухамеджанов Е.С., Алимов Д.К., Демьянова А.С., Данилов А.Н.

50 жəне 65 Мэв энергиядағы альфа-бөлшектердің 11 вядроларында шашырау құбылыстарын зерттеу   20-25

 • Омар Ж.О., Такибаев Н.Ж., Құрманғалиева В.О.

Нейтронды жұлдыздардың кристалдық торларындағы фонон-фононды əсерлесулер    26-33

 • Полещук O.Х., Фатеев А.В., Адырбекова Г.М., Ермаханов М.Н., Саидахметов П.А.

Тығыздық функционал теориясының əдістерімен металоцендердегі химиялық байланыстың талдауы    34-41

 • Малышев В.П., Зубрина Ю.С., Макашева А.М.

Материалдардың бүлінуі кезіндегі механикалық жəне жылулық энергияның өзара байланысы    42-49

 • Бітімбаев М.Ж., Морозов Ю.П., Хамидулин И.Х.

Жабық ұсақтау циклда алтынның жиналуының заңдылығын зерттеу    50-54

 • Бітімбаев М.Ж., Шемякин В.С., Скопов С.В.

Қазақстанның мыс жəне мыс-мырышты кендерін рентгенорадиометриялық байыту    55-62

 • Ниценко А.В., Требухов С.А., Қасымжанова А.К., Шендяпин А.С.

Төмендетілген қысым кезіндегі мышьяктың диффузия коэффициентін анықтау    63-69

 • Курманов Н.А., Рахимбекова А.Е., Бактымбет А.С., Махатова А.Б.

Қазақстан республикасындағы кіші жəне орта бизнестің инновациялық қызметінің дамуы    70-79

 • Кольбаев М.К., Нурлихина Г.Б., Турабаев Г.К.

Шағын инновациялық кəсіпкерлікті венчурлық қаржыландыру    80-86

 • Шукиргалиев Б.Т., Панамарев T.П., Наурзбаева А.Ж., Қаламбай М.Т., Берцик П.П., Юст A., Шпурцем Р., Макуков M.A., Вильковиский Э.Я., Омаров Ч.T.

аккрециялық газды диск пішінінің аккрецияланушы жұлдыздардың орбиталық сипаттамасына əсері    87-95

 • Жантаев Ж.Ш., Куратов К.С., Сейтимбетов А.М., Майлыбаев А.Т., Алимгазинова Н.Ш., Манапбаева А.Б., Куратова А.К., Изтлеуов Н.Т.

Екі матрицалы фотометрдің басқару жүйесі     96-101

 • Буртебаев Н., Керимкулов Ж.К., Мухамеджанов Е.С., Алимов Д.К., Демьянова А.С., Данилов А.Н.

50 жəне 65 Мэв энергиядағы альфа-бөлшектердің 11 вядроларында шашырау құбылыстарын зерттеу      102-107

 • Боос Э.Г., Темірəлиев Т., Ізбасаров М., Самойлов В.В., Федосимова А.И.

Импульсі 22,4 ГэВ/С антипротон- протондық аннигиляцияда жəне протон мен антипротонның зарядынан айырылу реакциясында оқиға құрылымын талдау         108-112

 • Бетекбаев А. А., Калыгулов Д. А., Скаков Д. М., Мукашев Б. Н.

Күн энергиясының фотоэлектрлік түрлендірілуі: KAZPVжобасының жағдайы мен қолдану келешектері         113-117

 • Бакранова Д.И., Кукушкин С.А., Бейсембетов И.К., Осипов А.В., Нусупов К.Х., Бейсенханов Н.Б., Кенжалиев Б.К., Мить К.А.

Атомдардың орнын басу əдісімен синтезделген эпитаксиалды SiC қабыршақтарының Құрылымы            118-124

 • Мусабеков Н.Р., Ибраев А. Х., Адильбеков М. Ж.

Жылуалмасу процестерін басқару мысалындағы технологиялық процесті басқарудың гибридтік жүйесін əзірлеу туралы мəселелер          125-131

 • Дайрабай Д.Д., Голубев В.Г., Балабеков О.С., Бренер А.М.

Нуклеаттардың жоғары концентрациясы жағдайларында кластерлік дисперсиялар түзілуінің ерекшеліктері           132-138

 • Генбач А.А., Джаманкулова Н.О.

Жылу энергетикалық қондырғылардың капиллярлық-кеуектік жаңа класты салқындату жүйелеріндегі жылумассаалмасуды зерттеу           139-145

 • Машеков С.А., Абсадыков Б.Н., Алимкулов М.М.

ТМД елдерінде рельстерді қолдану тəжірибесі жəне оның мемлекетаралық стандартты өндіру үшін қолдануы         146-155

 • Телтаев Б. Б., Айтбаев Қ.А., Аблалиев С.А.

Жол құрылымының кернеулі-деформациялық күйіне жерасты коллекторының əсері              156-172

 • Бахтаев Ш.А., Бочкарева Г.В., Мусапирова Г.Д., Авхадиева Ф.Р.

Тəжделуші электрод бетінің қисықтық радиусын анықтау тəсілі       173-179

 • Жолдасбеков С.Ө., Ибраев С.М., Сакенова А.М., Иманбаева Н.С., Нұрмағанбетова А.Т.

Жүк көтергіш иінтіректі механизмді Apm winmachine компьютерлік жүйесі көмегімен жобалау        180-185

 • Фазылов С.Д., Животова Т.С., Нүркенов О.А., Абдыкалыков М.А., Сатпаева Ж.Б., Мұкашев А.Б., Жақыпова А.Н., Молдахметов М.З.

Көмір қалдықтары мен көмір қоқыстары негізінде брикетті отын алудың тиімді көрсеткіштерін жасау            186-192

 • Малышев В.П., Зубрина Ю.С., Макашева А.М.

Материалдардың бүлінуі кезіндегі механикалық жəне жылулық энергияның өзара байланысы               193-200

 • Айдарова С.Б., Тлеуова A.Б., Исаева А., Шарипова А.А., Григорьев Д.О., Миллер Р.

Гидрофобты агенттерді инкапсуляциялауда пикеринг эмульсиясын қолдану      201-208

 • Мамырбекова А., Баешов А.Б., Мамырбекова А.

Əр түрлі орталарда стационарлы емес тоқпен поляризациялау кезіндегі күкірттің электрохимиялық қасиеті      209-213

 • Конурбаев А.Е., Баешов А.Б.

Композициялы күкірт- графит электродын қолдану арқылы мырыш сульфидін электрохимиялық жолмен алу      214-221

 • Баешов А.Б., Конурбаев А.Е., Адайбекова А.А., Баешова А.К.

Совместное восстановление ионов цинка и сульфит-ионов на в стеклографитовом электроде       222-230

 • Бітімбаев М.Ж., Морозов Ю.П., Хамидулин И.Х.

Жабық ұсақтау циклда алтынның жиналуының заңдылығын зерттеу          231-235

 • Бітімбаев М.Ж., Шемякин В.С., Скопов С.В.

Қазақстанның мыс жəне мыс-мырышты кендерін рентгенорадиометриялық байыту          236-244

 • Ниценко А.В., Требухов С.А., Қасымжанова А.К., Шендяпин А.С.

Төмендетілген қысым кезіндегі мышьяктың диффузия коэффициентін анықтау          245-251

 • Метакса Г.П., Буктуков Н.С.

Йеллоустон Жанартауы. Ғылыми аңыз бен шындық         252-256

 • Рахимов Қ.Д., Адекенов С.М.

Дəріге тұрақты метастаздардың өсуіне жаңа табиғи препараттардың цитостатиктермен біріктірген кездегі фармакологиялық əсері        257-261

 • Рахимов Қ.Д.

Клиникаға дейінгі зерттеулерде дəрілерге тұрақты метастаздардың пайда болуын анықтау          262-267

 • Аубакиров Х.А., Баймуканов Д.А., Рахманов С.С.

Жамбыл облысы «Бапыш-Сейсенбай» шаруа қожалығында өсірілетін жылқы популяциясындағы түстердің таралу ерекшіліктері         268-274

 • Асембаева Э.Қ., Сейдахметова З.Ж., Велямов Т.М., Лесова Ж.Т., Нурмуханбетова Д.Е.

Функционалдық тағамдық өнімдер. Түйе сүтінен алынатын сүтқышқылды өнімдер       275-284

 • Пилипчук Я.В.

FXVII–XVIIIғғ. Моғолстан жəне ұйғыр мемлекеттерінің құлауы         285-301

 • Есенбекова А.Б.

Экономиканың тұрақты дамуы мəселелері жəне оның климаттың ғаламдық өзгеруіне тəуелділігі жайлы      302-308

 • Жакипов Б. М.

Шет елдердегі көрме қызметінің даму үрдістерін талдау    309-315

 • Насимов М. Ө.

Саяси менеджмент: түсінігі, құрылымы жəне негізгі түрлері     316-323

 • Панзабекова А.Ж., Турабаев Г.К.

Экономиканың нақты секторындағы еңбекті ынталандыру: қағидалары мен əдістері     324-331

 • Сейтахметова Н.Л., Жандосова Ш.М., Смағұлов Қ.Е.

Діни экстремизм мəселесінің саясаттанулық қыры        332-338

Бас редактор бағаны

Күнтізбе

« Мамыр 2024 »
Дс Сс Ср Бс Жм Сб Жк
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31